Hoppa till innehåll
Hem / Nyheter / Ny detaljplan och nya byggrätter
nyheter

Ny detaljplan och nya byggrätter

En ny detaljplan för en del av S:t Larsparken har tagits fram av kommunen i samarbete med Hemsö och arkitekter på FOJAB. Det nu antagna förslaget innebär att den rivna centralköksbyggnaden ersätts med bebyggelse av främst bostäder, inklusive ett antal trygghetsboenden, men även verksamhetslokaler.

Genom planförslaget inbjuder hela området till mer vistelse och gör platsen mer levande med sina publika platser och öppna kopplingar mot Höje å.

Planförslaget innebär att området där det f.d. centralköket tidigare låg bebyggs med fyra bostadshus i 3-5 våningar där ett av husen, utöver bostäder och trygghetsboende, ska inrymma butikslokaler alternativt gemensamhetslokaler i bottenplan.

Utseendemässigt ska bebyggelsen utveckla Sankt Lars utan att dominera över de befintligt kulturhistoriskt viktiga miljöerna. Fasaderna ska vara i tegel i en kulör som harmonierar med befintlig bebyggelse. Utformningen av gårdarna och ytorna kring bostadshusen kommer att bli ett lyft för platsen som tidigare dominerats av asfaltsytor.

– Den nya bostadsbebyggelsen för bland annat äldre på Sankt Lars-området kommer att ge fler bostäder i en mycket attraktiv bostadsmiljö. En lyckad förtätning med respekt för områdets fina miljöer.

Björn Abelson, ordförande i Lunds byggnadsnämnd.

I samband med att området byggs ut kommer också gång- och cykelbanorna ses över så att fler kan röra sig tryggt genom området. Förslaget gör de möjligt att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana även på den östra sidan av Sankt Lars väg och att komplettera trädraden.

Den nya detaljplanen för området är antagen.